آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و فرم های دانشگاه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه عدم درج اسامی متفرقه در مقالهبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
لیست مجلات نامعتبر شهید بهشتیفهرست نشریات نامعتبر و جعلی
لیست انتشارات نامعتبر شهید بهشتیفهرست نشریات نامعتبر و جعلی
لاک بوک کارآموزیگروه پرستاری
لاک بوک کاروزیگروه پرستاری
طرح درس تئوریگروه پرستاری
فرم درخواست ایمیل دانشگاهیپژوهش و فناوری
فرم ترتیب مراحل بررسی پژوهانهپژوهانه
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذر۹۶- دانشگاه آزاد اسلامیفهرست نشریات نامعتبر و جعلی
آیین نامه طرح های تحقیقاتیطرح های پژوهشی
شیوه نامه استفاده از بودجه های انجمنهای علمی، ادبی و هنری دانشگاهانجمن های علمی دانشگاه
فرم درخواست عضویت در انجمن علمیانجمن های علمی دانشگاه
فرصت مطالعاتی ۴۰۷۸فرصتهای مطالعاتی
فرصت مطالعاتی ۲۸۸۱۲۳فرصتهای مطالعاتی
ممنوعیت شرکت در کنفرانس های خارجی بصورت پوسترکنفراسها
متمم بخشنامه کنفرانس های خارجیکنفراسها
متمم بخشنامه شرکت در همایشهای بین المللی داخلیکنفراسها
شرکت اعضا هیات علمی در همایش های خارجیکنفراسها
نحوه اختصاص پژوهانهپژوهانه
فرم پژوهانه شماره ۲ جهت ارسال به سازمان مرکزیپژوهانه