نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۰ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم تاریخ برگزاری دفاع از رساله دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تایید اصلاحات پس از پیش دفاعتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تایید تاریخ برگزاری دفاع از رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تایید مقاله توسط پژوهشتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تایید مقاله توسط پژوهشتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تحویل رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تسویه حساب آموزشی دانشجویان دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم داوری رساله (پیوست نامه داوری)تحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم دعوت از داور جهت بررسی رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم شماره ۱(فرم تایید اتمام رساله)تحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم گزارش پیشرفت کارتحصیلات تکمیلی (دکتری)
نمره دهی مقالات دانشجوییبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
نحوه آدرس دهی مقالاتبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
فرم درخواست نمره مقاله درهمایش ها و کنفرانسها مخصوص دانشجوبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
فرم درخواست نمره مقاله در مجلات معتبر مخصوص دانشجوبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
فرم درخواست مهلت مقالهبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
فرم ارائه مقاله چاپ شده در مجلات معتبربخشنامه ها و فرم های تشویق مقالات
خلاصه بخشنامه ترتیب نوشتن اسامی نویسندگان و آدر س دهی در مقالاتبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
بخشنامه ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد کیفیبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
بخشنامه نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه در رساله های تحصیلات تکمیلیبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی