آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فهرست نشریات معتبر و نامعتبر

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
لیست مجلات معتبر وزارت علوم اردیبهشت ۹۸فهرست نشریات معتبر
فهرست نشریات علمی ترویجی حوزه های علمیه دی ماه ۱۳۹۷فهرست نشریات معتبر
فهرست نشریات علمی پژوهشی حوزه های علمیه دی ماه ۱۳۹۷فهرست نشریات معتبر
فهرست نشریات دارای امتیاز (موضوع بخشنامه شماره ۷۰۷۰۳۶۲)-شهریور ماه۹۷فهرست نشریات معتبر
لیست مجلات نامعتبر شهید بهشتیفهرست نشریات نامعتبر
لیست انتشارات نامعتبر شهید بهشتیفهرست نشریات نامعتبر
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به دی۹۸- دانشگاه آزاد اسلامیفهرست نشریات نامعتبر
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به اسفند۹۶ - وزارت علومفهرست نشریات نامعتبر
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار -وزارت بهداشتفهرست نشریات نامعتبر
مجلات نمایه شده در پایگاه Scopusفهرست نشریات معتبر
لیست مجلات استخراج شده از پایگاه clarivate Analyticsفهرست نشریات معتبر
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی (پژوهشگاه و شبکه های آزمایشگاهی)فهرست نشریات نامعتبر
فهرست مجلات دارای اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی-پژوهشگاه و شبکه های آزمایشگاهی-خردادماه ۱۳۹۸فهرست نشریات معتبر
فهرست مجلات دارای اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی دی ماه ۱۳۹۷فهرست نشریات معتبر