آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم ترتیب مراحل بررسی پژوهانهپژوهانه
فرصت مطالعاتی ۴۰۷۸فرصتهای مطالعاتی
فرصت مطالعاتی ۲۸۸۱۲۳فرصتهای مطالعاتی
ممنوعیت شرکت در کنفرانس های خارجی بصورت پوسترکنفراسها
متمم بخشنامه کنفرانس های خارجیکنفراسها
متمم بخشنامه شرکت در همایشهای بین المللی داخلیکنفراسها
شرکت اعضا هیات علمی در همایش های خارجیکنفراسها
نحوه اختصاص پژوهانهپژوهانه
فرم پژوهانه شماره ۲ جهت ارسال به سازمان مرکزیپژوهانه
فرم امتیازبندی فعالیت پژوهشی برای دریافت پژوهانه (به روز شده ۱۳۹۵)پژوهانه
بخشنامه شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (به روز شده ۱۳۹۵)پژوهانه
هزینه تهیه برنامه کسب و کار مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و تجهیز آزمایشگاههاسایر بخشنامه ها
آیین نامه اجرایی تاسیس و اداره مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامیسایر بخشنامه ها
آیین نامه پسا دکتری دانشگاه آزاد اسلامیسایر بخشنامه ها
بخشنامه حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزادسایر بخشنامه ها
بخشنامه حد نصاب نمره آزمونسایر بخشنامه ها
تقویم کنفرانسهای سال ۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه های پژوهشی