ریاست واحد

نام و نام خانوادگی: دکتر احسان کامرانی
سمت : ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

مرتبه علمی: استاد

Email: kamrani@iauba.ac.ir