ریاست واحد

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی باقری
سمت : ریاست دانشگاه آزاد اسللامی واحد بندرعباس

Email: m.bagheri@iauba.ac.ir

سوابق تحصیلی:
*کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه هرمزگان سال ۱۳۷۹
*کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه شهید بهشتی تهران سال ۱۳۸۴
عنوان پایان نامه ارشد: تحلیل و بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی در بهبود عملکرد و مدیریت زنجیره تامین
*دکتری تخصصی مدیرت دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
عنوان پایان نامه دکتری : طراحی یک الگوی اثربخش ارائه خدمات الکترونیکی ثبت سفارش بازرگانی در بدنه دولت جمهوری اسلامی ایران با رویکرد دولت کارآفرین
ب)آموزشی و پژوهشی
درس های تدریس شده د رمقاطع مختلف تحصیلی:
پژوهش عملیاتی ۱، پژوهش عملیاتی ۲، مدیریت رفتار سازمانی، مالیه عمومی، رفتار مصرف کننده پیشرفته، مدیریت منابع انسانی پیشرفته، بودجه بندی و مدیریت مالی، نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت، روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی،  فرهنگ سازمانی
مقالات منتشر شده:
۱-تحلیل و بررسی تاثیر برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعاتی در بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تامین، فصلنامه علمی پژوهشی پیام مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
۲-بررسی نقش واسطه ای اعتماد و کارآمدی جمعی بر رابطه ی بین رهبری تحول آفرین و عملکرد تیمی، مورد مطالعه:اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش در نظام های آموزشی
۳-تجزیه و تحلیل راهبردها و ارائه راهکارهای توسعه گردشگری شهر همدان با استفاده از مدل SWOT، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
۴-تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و محیطی و تدوین استراتژی های مدیریت منابع انسانی در بانک پارسیان با استفاده از مدل SWOT ،  فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های مدیریت عمومی
۵-رتبه بندی جاذبه های اکوتوریسمی شهرستان جاسک با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره MCDM، فصلناهه علمی پژوهشی جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای)
۶-طراحی یک الگوی اثربخش جهت موفقیت ارائه خدمات الکترونیکی ثبت سفارش بازرگانی در بدنه دولت جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کار
۷- شناسایی و رتبه بندی موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها، مطالعه موردی شرکت سایپایدک، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات منابع انسانی
۸-تحلیل و بررسی تاثیر بحران هویت بر توسعه انسانی، همایش منطقه ای بحران هویت و توسعه
۹-آسیب شناسی و ارائه راهکارهای تقویت امر مشارکت مردمی- مطالعه موردی آموزش و پرورش لرستان، همایش منطقه ای مدیریت و آسیب شناسی آن در سازمان های دولتی
۱۰-بررسی و تحلیل چشم انداز صنعت توریسم و نقش آن در توسعه شهرستان بندرعباس، ششمین همایش چشم انداز جمهوری اسلامی ایران
۱۱-راهکارهای ارتقای امنیت سیستم های اطلاعاتی سازمان های تجاری، همایش منطقه ای تجارت الکترونیک فرصت ها و چالش ها
۱۲-ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار، مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری

the Impact of Exchange Rate Fluctuations and Inflation on the Amout of  Deposit of Customers (Case Study: Bank Saderat, Hormozgan Province),THE IIOAB JOURNAL,2016 -13
Identifying and prioritizing the effective factors on brand Promotion in Hormozgan Steel Company- Croizatia,2016 -14
Choosing  An Appropriate Form Internet Advertising In The Air Transport Servise Sector Using An Applied ModelCase Study of Iran Air Company(Homa). Journal of Applied Environment and biological Sciences,2016 -15
Presentation  of  an  Integrated  Model  to  Idebtify  and  Classify  Business  Intelligence  Skills. Pacific  Business  Review  International,2016 -16
A Study of the Effectiveness of Management Information Systems and Respective Impact on Purchasing Process South Pars Gas Complex. Mitteilungen Saechsischer Entomologen,2015 -17
A study on the relationship between customer relationship management and customer loyalty of pars Hayat corporate in Hormozgan province. Journal of exploratory studies in law and management,2014 -18
Clarifying the Relationship between Infrastructures of Strategic Human Resource Management (HRM) and organizational Knowledge Creation Capability. American journal of life Science Researches,2014 -19
Providing Behdeh Business – Tourism Company Strategic Program for State Effective Pattern- International Science and Investigation Journal,2014 -20
A Survey on the Relationship between Sale, Liquidity and Business Risk with Stock Stock Returns at Companies Listed in Tehran Stock Exchange. International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science,2013 -21

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها:
۱- بررسی و مطالعه اوامر موثر بر اعتماد عمومی شهروندان نسبت به شهرداری مطالعه موردی شهر کرمان، اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، سال ۱۳۹۵
۲- شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان با استفاده از نگاشت ادراکی فازی، مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع ، سال ۱۳۹۴
۳- بررسی و ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و رابطه آن با اثربخشی سازمانی، مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران، جزیره کیش، ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش، سال ۱۳۹۲
۴- تبیین مدل سیستمی جهت توسعه استراتژیک دانشگاه آزاداسلامی با رویکرد چشم انداز ۱۴۰۴، اولین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی، سال ۱۳۹۲
۵- بررسی سرمایه فکری و رابطه آن با اثربخش کارکنان سازمان ، مطالعه موردی شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس، مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری، سال ۱۳۹۲
تالیف کتاب:
۱- استقرار دولت الکترونیک با رویکرد دولت کارآفرین،۱۳۹۳
۲- تحقیق در عملیات ۲، سال ۱۳۹۰
۳- تحقیق در عملیات ۱، سال ۱۳۸۹
۴- مدیریت رفتار مصرف کننده، نگرشی کاربردی ۱۳۸۸
تعداد راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
۱-بررسی تاثیر زیرساخت های بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتری در شرکت های حمل و نقل رجا در ناحیه هرمزگان
۲-بررسی ارتباط میان اجزای فناوری های نوین اطلاعاتی و عوامل انسانی مرتبط با آن در اداره کل تامین اجتماعی استان هرمزگان
۳-بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری داخلی در شهر بندرعباس
۴- بررسی عوامل موثر بر استقرار فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت بیمه ایران شهر بندرعباس
۵- بررسی کیفیت وب سایت و تاثیر آن بر رضایت مشتری، وب سایت نمایندگی های فروش شرکتهای سایپا و ایران خودرو شهرستان لامرد
۶- ارائه الگوی ترکیبی جهت انتخاب سبد سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره
۷- بررسی روشهای موثر تبلیغات و تاثیر آن بر بانکداری اینترنتی در بانک صادرات شهرستانهای لامرد و مهر
۸- شاسایی و تحلیل عوامل کلیدی دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان با استفاده از نگاشت ادراکی فازی، مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
۹- بررسی میان سبک های مدیریت تعارض و جو سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی لارستان
۱۰- بررسی رابطه میان دلبستگی شغلی و عملکرد شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی لارستان
۱۱- بررسی تاثیر موقعیت یابی برند بر میزان رضایت مشتریان فروشگاه زنجیره ای تارا براساس مدل کلید برند  
۱۲- بررسی رابطه میان فرسودگی شغلی و چرخش شغلی پرستاران بیمارستان شهید بهشتی شهرستان بویراحمد
۱۳- اندازه گیری عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار sbsc، مطالعه موردی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
۱۴- بررسی ارتباط میان آشنایی کارکنان با اخلاق حرف ای و میزان سلامت سازمانی، مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
۱۵- بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در شعل بانک ملی شهرستان بندرعباس
۱۶- بررسی ارتباط میان کیفیت زندگی کاری و مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
۱۷- شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی
۱۸- شناسایی و اولویت بندی شاخص های ایمنی، بهداشت و محیط زیست در چارچوب کارت امتیازی متوازن و تعیین ارتباط آن ها در شرکت نفت زاگرس
۱۹- بررسی تاثیر رضایت شغلی و مشتری گرایی بر روی عملکرد فروشندگان: بررسی نقش تعدیلگر تجربه فروش، مورد مطالعه شرکت سیمان هرمزگان
۲۰- بررسی رابطه یادگیری سازمانی بر درجه بلوغ سازمانی مطالعه موردی شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان
۲۱- رابطه اخلاق سازمانی با عدالت سازمانی و رضایت شغلی مدیران ابتدایی شهرستان منوجان
۲۲- تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری، گردشگری بهده به منظور ارائه الگویی اثربخش
۲۳- بررسی رابطه بین سبک تفکر و هوش هیجانی با عملکرد سیستم نظام پیشنهادها، مطالعه موردی دبیرخانه نظام پیشنهادهای صنعت برق کشور
۲۴-  بررسی رابطه توانمندی سازی با کیفیت کاری ورضایت شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان  
۲۵- بررسی رابطه میان سبک های مدیریت تعارض و حمایت سازمانی ادراک شده در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی لارستان
۲۶- بررسی رابطه میان توانمندسازی روانشناختی و عملکرد شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی لارستان
۲۷- تبیین و سنجش عوامل تفکر استرات‍زیک در مدیریت شهری، مطالعه موردی شهرداری بندرعباس
۲۸- بررسی و ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و رابطه آن با اثربخشی سازمانی،مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران، جزیره کیش
۲۹- ارائه مدلی جهت سنجش شایستگی مدیران، مورد مطالعه مدیران شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
۳۰- بررسی ارتباط میان کیفیت زندگی کاری کارکنان و ایجاد دانش سازمانی
۳۱- بررسی رابطه هوش عاطفی و هوش معنوی با سبک رهبری تحول آفرین در بین مدیران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مجری طرح های تحقیقاتی:
۱- بررسی اثربخشی سیستم های اطلاعاتی مدیریت و تاثیر آن برفرآیند خرید مجتمع گاز پارس جنوبی، سال ۱۳۹۳
۲-بررسی ارتباط عوامل انسانی با میزان اجرای دولت الکترونیک در سازمان ها و ادارات دولتی شهرستان لامرد، سال ۱۳۹۰
۳- بررسی میزان اجرای دولت الکترونیک در سازمان ها و ادارات دولتی شهر بندرلنگه و عوامل انسانی مرتبط با اجرای آن از دیدگاه مدیران، سال ۱۳۹۰
۴-تدوین برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه به منظور ارائه الگوی اثر بخش، سال ‍۱۳۸۸
تدوین جزوات درسی:
۱-مبانی سازمان و مدیریت
۲-روش شناسی تحقیق در علوم انسانی
۳-رفتار سازمانی
برگزاری کارگاه های آموزشی:
۱-مدیریت فشار روانی
۲-مدیریت رفتار سازمانی
۳-کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ها
۴-مدیریت آینده
۵-کارگاه سازماندهی و ساختار
۶-انگیزش و یادگیری اثربخش
طراحی و راه اندازی واحدهای پژوهشی:
۱- راه اندازی و تجهیز کتابخانه اهل بیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
۲- طراحی و راه اندازی کتابخانه تخصصی پرستاری
۳- راه اندازی کارگاه تخصصی رایانه
۴- اخذ مجوز آزمایشگاه معتمد محیط زیست

۵- راه اندازی کارگاه برق و زمین شناسی
۶-تاسیس و راه اندازی مرکزرشد واحد های فناور تخصصی شیلات، آبزیان و محیط زیست دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس و مراکز رشد واحدهای فناور قشم و میناب
۷-تاسیس و راه اندازی شهرک فناوری آزاد(شفا) دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
۸-راه اندازی لابراتوار زبان انگلیسی
ج) سوابق علمی- اجرایی:
۱- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان
۲- دبیرهیات امناءدانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان
۳-رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
۴-رئیس کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
۵-رئیس شورای انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان
۶-رئیس کمیسیون موارد خاص استان هرمزگان
۷-رئیس هیات اجرایی جذب استان هرمزگان
۸-رئیس شورای سیاستگذاری سما استان هرمزگان
۹-رئیس کمیته انتصابات سما استان هرمزگان
۱۰-عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان هرمزگان
۱۱-عضو ستاد ساماندهی امور جوانان استان هرمزگان
۱۲-عضو ستاد هفته پژوهش و فناوری استان هرمزگان
۱۳-رئیس کمیته جذب استعدادهای درخشان و نخبگان استان هرمزگان
۱۴-رئیس دومین،سومین و چهارمین همایش ملی سلامت- محیط زیست و توسعه پایدار
۱۵-رئیس دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
۱۶- رئیس همایش منطقهای روابط عمومی، تهدیدها و فرصت ها در واحد بندرلنگه
۱۷- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه
۱۸- عضو هیات تحریریه مجله مهندسی مدیریت نوین
۱۹- عضو کمیته طرح و برنامه بودجه منطقه هرمزگان
۲۰- عضو کمیته تخصصی منابع و مصارف دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان
۲۱- عضو کمیته ساماندهی پذیرش دانشجوی منطقه 15 دانشگاه آزاد اسلامی
۲۲- عضو کمیته تجدیدنظر انظباطی کارکنان دانشگاههای آزاد اسلامی استان هرمزگان
۲۳- مسئول کمیته علمی همایش منطقه ای فناوری اطلاعات در واحد بندرلنگه
۲۴- عضو ستاد عالی هماهنگی و توسعه بخش تعاون استان هرمزگان
۲۵- عضو کارگروه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی، غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی
۲۶-معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه