اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

نام و نام خانوادگی: مهندس نوین مکوندی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

‌مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر