فراخوان در راستای درآمدزایی و صرفه جویی

تمامی اطلاعات وارد شده توسط شما کاربر گرامی به طور محرمانه و فقط توسط رئیس دانشگاه مورد بررسی قرارخواهد گرفت
 • بعد از بررسی های صورت گرفته به ۳۰ پیشنهاد و راهکار مناسب جوایزی تعلق خواهد گرفت. اعضای محترم هیات علمی(۱۰ پیشنهاد مناسب ) - همکاران محترم دانشگاه(۱۰ پیشنهاد مناسب ) - دانشجویان گرامی (۱۰ پیشنهاد مناسب)
  0
 • نام واحد دانشگاهی*
  1
 • 2
 • مشخصات پیشنهاد دهنده*
  3
 • عنوان شغل و سمت سازمانی در دانشگاه*
  4
 • عنوان پیشنهاد*
  5
 • وضعیت موجود (شرح مشکل / دشواری / مسئله)*
  6
 • راهکار پیشنهادی*
  7
 • 8
 • نتایج مورد انتظار، اهداف، دلایل و مزایای ارائه پیشنهاد(لطفا در ستون مربوطه گزینه مورد نظر علامت بزنید)
  9
 • نتایج، اهداف، دلایل و مزایا*تاثیر داردتاثیر ندارد
  کاهش ساعت انجام فرایند
  ارتقاء بهره وری منابع انسانی
  صرفه جویی در مصرف انرژی
  حفظ و ارتقاء شئون اداری
  استفاده بهینه از منابع مالی
  ارتقاء زیرساخت های خدمات الکترونیک
  ارتقاء بهداشت و سلامت روانی دانشگاهیان
  ارتقاء سلامت اداری
  بهبود خدمت به ارباب رجوع
  حذف موازی کاری
  درآمدزایی
  ایجاد انگیزش و افزایش رفاه و رضایت دانشگاهیان
  بهداشت و بهسازی محیط دانشگاه
  10
 • 11
 • سایر توضیحات که در فرم ذکر نشده و نیاز به توضیح دارد بیان شود*
  12