نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۴۰ مورد.
نام خانوادگیناماستاد بازنشستهدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
مظهری آزادفرشته-دانشکده پرستاری / گروه پرستاریمربی
معتمدسمیه-دانشکده علوم پایه / گروه ریاضیاستادیار
معصومیحمیدرضا-دانشکده علوم پایه / گروه زمین شناسیاستادیار
معنویسیدحسن-دانشکده علوم انسانی / فقه و مبانی حقوق استادیار
معین پورفرید-دانشکده علوم پایه / گروه شیمیدانشیار
منصور حسینیپیمان-دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق و الکترونیکمربی
مهدی زاده دهوسطیرحمان-دانشکده پرستاری / گروه پرستاریمربی
مهینمانی-دانشکده منابع طبیعی / تکثیر و پرورش آبزیانمربی
موسویزینب السادات-دانشکده پرستاری / گروه پرستاریمربی
موسویفاطمه-دانشکده فنی و مهندسی / گروه معماریمربی
موسی زادهرویا-دانشکده پرستاری / گروه پرستاریمربی
نادرنیاوفا-دانشکده علوم انسانی / گروه زبان انگلیسیاستادیار
نامی کلثوم-دانشکده علوم انسانی / مدیریتمربی
نجاتیمحمد -دانشکده علوم انسانی / گروه الهیات و معارف اسلامیدانشیار
نخبه زارعدل آرام-دانشکده منابع طبیعی / تکثیر و پرورش آبزیاناستادیار
نگهداریابراهیم -دانشکده علوم انسانی / گروه علوم اقتصادیاستادیار
نوحه گوعاطفه-دانشکده فنی و مهندسی / گروه عمرانمربی
همایونعلی -دانشکده علوم انسانی / گروه حسابداریمربی
یحیویمازیار-دانشکده منابع طبیعی / تکثیر و پرورش آبزیاندانشیار
یوسفی زادهزینب -دانشکده فنی و مهندسی / گروه معماریمربی