نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۴۰ مورد.
نام خانوادگیناماستاد بازنشستهدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
فرهنگ اصفهانیعلیرضا-دانشکده علوم انسانی / گروه علوم تربیتیمربی
فرهنگ اصفهانیمیترا-دانشکده علوم انسانی / گروه علوم تربیتیمربی
فیلیسحر-دانشکده علوم پایه / گروه فیزیکمربی
قائدیاعظم-دانشکده فنی و مهندسی / گروه کامپیوترمربی
قاسمیحمید-دانشکده علوم انسانی / گروه حقوقمربی
قاسمیصابر-دانشکده منابع طبیعی / محیط زیست، برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست و آب‌و فاضلاباستادیار
کردگاریمهناز-دانشکده منابع طبیعی / گروه زیست دریااستادیار
کریمی زادهامین-دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق و الکترونیکمربی
لطفیسمیه-دانشکده فنی و مهندسی / گروه کامپیوترمربی
مجذزاده خاندانیبهروز -دانشکده علوم انسانی / فقه و مبانی حقوق مربی
محسنی شهریفاطمه السادات-دانشکده علوم پایه / گروه شیمیاستادیار
محمدی رمقانیحسن-دانشکده علوم انسانی / گروه حقوقاستادیار
محمدی زادهفلورا-دانشکده منابع طبیعی / تکثیر و پرورش آبزیاندانشیار
محمدی نژاداحسان-دانشکده علوم انسانی / گروه زبان انگلیسیمربی
محمودیفرهاد -دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق و الکترونیکمربی
محمودیمحسن-دانشکده علوم انسانی / گروه الهیات و معارف اسلامیاستادیار
مرادپورسعید-دانشکده علوم انسانی / مدیریتمربی
مریدیفاطمه-دانشکده علوم انسانی / گروه حسابداریمربی
مشیریشهریار-دانشکده فنی و مهندسی / گروه معماریاستادیار
مصطفاییالهام-دانشکده منابع طبیعی / گروه مرتع و آبخیزداریاستادیار