نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۴۰ مورد.
نام خانوادگیناماستاد بازنشستهدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
شریفیمحمد-دانشکده علوم انسانی / گروه علوم اجتماعیمربی
شفیعی لیراوی نژاداحسان-دانشکده فنی و مهندسی / گروه متالوژی موادمربی
شهریاریعبدالنعیم-دانشکده علوم انسانی / گروه حقوقاستادیار
شیبانیفاطمه -دانشکده علوم انسانی / گروه روانشناسیمربی
صباحی زادهمحمود -دانشکده علوم انسانی / مدیریتاستادیار
صفدری نیاکمرتضی-دانشکده علوم انسانی / گروه الهیات و معارف اسلامیمربی
صمیمیفضل الله-دانشکده علوم انسانی / گروه زبان انگلیسیاستادیار
ضرغامیسیروس-دانشکده علوم انسانی / گروه حقوقمربی
ضیاءخدادادیانپروین-دانشکده علوم انسانی / گروه ادبیات فارسیمربی
طباطبائیسیدمحسن-دانشکده علوم انسانی / فقه و مبانی حقوق استادیار
عباس نسب سردرهصدیقه-دانشکده علوم انسانی / گروه زبان انگلیسیاستادیار
عباسلومهدیه-دانشکده علوم پایه / گروه ریاضیاستادیار
عباسیامیرپلهم -دانشکده منابع طبیعی / گروه مرتع و آبخیزداریمربی
عذباشیفرهاد-دانشکده فنی و مهندسی / گروه عمرانمربی
عزیزیشیلان-دانشکده پرستاری / گروه پرستاریمربی
عطارزادهعلی -دانشکده فنی و مهندسی / گروه عمرانمربی
عکاسیعباس-دانشکده فنی و مهندسی / گروه کامپیوتراستادیار
علی یاسزینب -دانشکده فنی و مهندسی / گروه معماریمربی
علیمرادیمریم-دانشکده علوم انسانی / گروه ادبیات فارسیاستادیار
غلامیآرش-دانشکده فنی و مهندسی / گروه عمرانمربی