نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۴۰ مورد.
نام خانوادگیناماستاد بازنشستهدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
رحمانی مهراحسان -دانشکده فنی و مهندسی / گروه متالوژی موادمربی
رستمی جازحمید-دانشکده علوم انسانی / گروه حسابداریمربی
رضاییطیبه -دانشکده علوم پایه / گروه ریاضیمربی
رضویسیدعبدالله-دانشکده علوم انسانی / گروه زبان انگلیسیمربی
رضیپوریا-دانشکده علوم انسانی / گروه حقوقمربی
رمضان نیا طلوتیسید جعفر-دانشکده علوم پایه / گروه ریاضیاستادیار
رنجبراحمد-دانشکده علوم انسانی / گروه حقوقاستادیار
رنجبرکمال -دانشکده علوم انسانی / گروه تربیت بدنیاستادیار
رنجبرمحمدحسین-دانشکده علوم انسانی / مدیریتاستادیار
رهگشایسیما-دانشکده علوم انسانی / فقه و مبانی حقوق مربی
زارعیشکوفه-دانشکده پرستاری / گروه پرستاریمربی
سالارزادهعلیرضا-دانشکده منابع طبیعی / تکثیر و پرورش آبزیاناستادیار
سالاریحجت الله-دانشکده علوم انسانی / گروه حسابداریمربی
سالاری فرابوذر-دانشکده علوم انسانی / گروه حقوقمربی
سایبانیعلیرضا-دانشکده علوم انسانی / گروه حقوقاستادیار
ستوده نیاسلمان-دانشکده علوم انسانی / گروه علوم اقتصادیمربی
سراجیمصطفی-دانشکده علوم انسانی / گروه حقوقاستادیار
سعدی پوربتول -دانشکده علوم انسانی / گروه ادبیات فارسیمربی
سلطانی نژادسمیه-دانشکده پرستاری / گروه پرستاریمربی
شایستهمحمد-دانشکده فنی و مهندسی / گروه کامپیوترمربی