نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۴۰ مورد.
نام خانوادگیناماستاد بازنشستهدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
حاجی عبدالرسولیلیلا-دانشکده علوم انسانی / گروه زبان انگلیسیمربی
حاجی علیزادهکبری-دانشکده علوم انسانی / گروه روانشناسیاستادیار
حسینی دستکسیدمهدی -دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق و الکترونیکمربی
حیدریحسین-دانشکده علوم انسانی / گروه علوم اقتصادیمربی
خاتمیشادی-دانشکده منابع طبیعی / گروه زیست دریااستادیار
خدادادیداوود-دانشکده علوم انسانی / گروه حسابداریاستادیار
خشنودثمین-دانشکده علوم انسانی / گروه حسابداریمربی
خطیبسید فواد-دانشکده علوم انسانی / گروه زبان انگلیسیمربی
خلیل آریاآژیر-دانشکده منابع طبیعی / محیط زیست، برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست و آب‌و فاضلابمربی
دادرسمحسن-دانشکده فنی و مهندسی / گروه عمراناستادیار
دانشمندپویا-دانشکده علوم پایه / گروه ریاضیمربی
دبیریزهره-دانشکده علوم پایه / گروه فیزیکاستادیار
دسینهمهدی-دانشکده علوم انسانی / گروه حسابداریمربی
دلاکیهدایت‌اله -دانشکده فنی و مهندسی / گروه کامپیوترمربی
دهقان بنادکیعلیرضا-دانشکده فنی و مهندسی / گروه عمرانمربی
دهقانیمحسن-دانشکده منابع طبیعی / محیط زیست، برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست و آب‌و فاضلابدانشیار
دهقانی نژادعباس -دانشکده علوم انسانی / گروه الهیات و معارف اسلامیاستادیار
دهقانیانمحمد‌صادق -دانشکده علوم پایه / گروه زمین شناسیاستادیار
ذاکریصفورا-دانشکده فنی و مهندسی / گروه کامپیوترمربی
رحمانیمحمدنور -دانشکده علوم انسانی / گروه علوم تربیتیاستادیار