نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۴۰ مورد.
نام خانوادگیناماستاد بازنشستهدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
باباپورزهرا-دانشکده علوم انسانی / گروه ادبیات فارسیمربی
باقریمهدی-دانشکده علوم انسانی / مدیریتدانشیار
باقری دهبارز حمید-دانشکده علوم انسانی / گروه الهیات و معارف اسلامیاستادیار
بحری شعبانی پورامیرهوشنگ-دانشکده منابع طبیعی / تکثیر و پرورش آبزیاندانشیار
براهیمی قلعه قاضیعباس-دانشکده علوم انسانی / گروه علوم اجتماعیمربی
برخورداریمهناز-دانشکده علوم پایه / گروه ریاضیاستادیار
بشارتیفاطمه-دانشکده علوم انسانی / گروه زبان انگلیسیمربی
بهادری جهرمیثمینه-دانشکده علوم انسانی / گروه علوم اجتماعیاستادیار
بیرامیاشرف-دانشکده پرستاری / گروه پرستاریاستادیار
بیگی پورغلامحسین-دانشکده منابع طبیعی / گروه کشاورزیاستادیار
پارساپورآتسا-دانشکده علوم پایه / گروه ریاضیاستادیار
پاسلارشهلا-دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی صنایعاستادیار
پرورشالیاس-دانشکده منابع طبیعی / گروه مرتع و آبخیزداریمربی
پرورشحسین-دانشکده منابع طبیعی / محیط زیست، برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست و آب‌و فاضلاباستادیار
پناهیناصر-دانشکده علوم پایه / گروه فیزیکاستادیار
تجویدیعلی -دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق و الکترونیکاستادیار
تحویلداریهوبه-دانشکده فنی و مهندسی / گروه معماریمربی
تقی زادهنوشین-دانشکده علوم انسانی / گروه روانشناسیاستادیار
جوادی زادهقهرمان-دانشکده منابع طبیعی / محیط زیست، برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست و آب‌و فاضلابمربی
چمنیعالیه -دانشکده علوم پایه / گروه فیزیکمربی