نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۰ مورد.
نام خانوادگیناماستاد بازنشستهدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
آرمینافشین-دانشکده علوم انسانی / گروه حسابداریمربی
احمدجواهریخدیجه-دانشکده علوم پایه / گروه ریاضیاستادیار
احمدیمحمد-دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق و الکترونیکمربی
احمدی پوربهارک-دانشکده فنی و مهندسی / گروه کامپیوترمربی
ادیبی سدهسارا-دانشکده علوم انسانی / فقه و مبانی حقوق استادیار
اربابگلناز-دانشکده علوم انسانی / گروه تربیت بدنیمربی
استوانفرهاد-دانشکده فنی و مهندسی / گروه متالوژی مواداستادیار
اسحاق زادهلاله-دانشکده علوم انسانی / گروه زبان انگلیسیمربی
اسدپوراحمدعلی -دانشکده علوم انسانی / گروه علوم اقتصادیاستادیار
اسدیتورج-دانشکده منابع طبیعی / گروه مرتع و آبخیزداریمربی
اسدیانمحمدحسین-دانشکده علوم پایه / گروه ریاضیاستادیار
اسفندیاریسکینه-دانشکده علوم پایه / گروه شیمیمربی
اسماعیلینغمه -دانشکده علوم انسانی / گروه زبان انگلیسیمربی
افخمیداوود-دانشکده علوم پایه / گروه ریاضیاستادیار
افراسیابیمهران-دانشکده علوم انسانی / گروه علوم اقتصادیمربی
امیرفخراییآزیتا-دانشکده علوم انسانی / گروه روانشناسیاستادیار
امیریعلی-دانشکده علوم انسانی / گروه حسابداریاستادیار
امینیلیلا-دانشکده علوم انسانی / گروه الهیات و معارف اسلامیمربی
ایرانمشفرخ-دانشکده فنی و مهندسی / گروه معماریمربی
ایمانیذکوان-دانشکده علوم انسانی / گروه حسابداریمربی