تقویم

۱۱ خرداد

خاتمه کلاسها روز پنج شنبه ۹۶/۳/۱۱ می باشد

انتخاب واحد

روز

تاریخ

ورودی

یکشنبه

۹۶/۴/۱۸

کلیه ورودی ها

دوشنبه

۹۶/۴/۱۹

کلیه ورودی ها

سه شنبه

۹۶/۴/۲۰

کلیه ورودی ها

چهارشنبه

۹۶/۴/۲۱

کلیه ورودی ها

شروع کلاس ها :          شنبه    ۹۶/۴/۲۴

خاتمه کلاس ها:        پنج شنبه      ۹۶/۶/۲

     امتحانات پایان ترم  :  شنبه  ۹۶/۶/۴  الی  پنجشنبه ۹۶/۶/۹

 

انتخاب واحد

روز

تاریخ

ورودی

جنسیت

یکشنبه

۹۶/۶/۱۲

۹۲ما قبل آن

مختلط

دوشنبه

۹۶/۶/۱۳

۹۲ما قبل آن

مختلط

سه شنبه

۹۶/۶/۱۴

۹۳

مختلط

چهارشنبه

۹۶/۶/۱۵

۹۳

مختلط

یکشنبه

۹۶/۶/۱۹

۹۴

مختلط

دوشنبه

۹۶/۶/۲۰

۹۴

مختلط

سه شنبه

۹۶/۶/۲۱

۹۵

مختلط

چهارشنبه

۹۶/۶/۲۲

۹۵

مختلط

 

حذف واضافه

دوشنبه

۹۶/۷/۱۰

کلیه ورودی ها

مختلط

سه شنبه

۹۶/۷/۱۱

کلیه ورودی ها

مختلط

چهارشنبه

۹۶/۷/۱۲

کلیه ورودی ها

مختلط

پنج شنبه

۹۶/۷/۱۳

کلیه ورودی ها

مختلط