تقویم دانشگاه

روز تاربخ ورودی جنسیت
شنبه ۹۵/۱۱/۵ ۹۳ و ماقبل آن مختلط
یک شنبه ۹۵/۱۱/۶ ۹۳ و ماقبل آن مختلط
دوشنبه ۹۵/۱۱/۷ ۹۴ مختلط
سه شنبه ۹۵/۱۱/۸ ۹۴ مختلط
چهارشنبه ۹۵/۱۱/۹ ۹۵ مختلط
پنج شنبه ۹۵/۱۱/۱۰ ۹۵ مختلط

 

روز تاربخ ورودی جنسیت
شنبه ۹۵/۱۱/۲۳ کلیه ورودیها مختلط
یک شنبه ۹۵/۱۱/۲۴ کلیه ورودیها مختلط
دوشنبه ۹۵/۱۱/۲۵ کلیه ورودیها مختلط
سه شنبه ۹۵/۱۱/۲۶ کلیه ورودیها مختلط
چهارشنبه ۹۵/۱۱/۲۷ کلیه ورودیها مختلط

 

۱۱ خرداد

خاتمه کلاسها روز پنج شنبه ۹۶/۳/۱۱ می باشد