پایان حذف و اضافه - کلیه ورودی ها

تاریخ برگزاری : ۱۱ مهر ۱۳۹۸ تقویم دانشگاه