پایان انتخاب واحد برای ورودی های سال ۹۸

تاریخ برگزاری : ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ تقویم دانشگاه