شروع انتخاب واحد برای ورودی های سال ۹۸

تاریخ برگزاری : ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ تقویم دانشگاه