پایان انتخاب واحد برای ورودی های سال ۹۷

تاریخ برگزاری : ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ تقویم دانشگاه