شروع انتخاب واحد برای ورودی های سال ۹۷

تاریخ برگزاری : ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ تقویم دانشگاه