پایان انتخاب واحد برای ورودی های سال ۹۶

تاریخ برگزاری : ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ تقویم دانشگاه