شروع انتخاب واحد برای ورودی های سال ۹۶

تاریخ برگزاری : ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ تقویم دانشگاه