پایان انتخاب واحد برای ورودی های سال ۹۵ و ماقبل آن

تاریخ برگزاری : ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ تقویم دانشگاه