شروع انتخاب واحد برای ورودی های سال ۹۵ و ماقبل آن

تاریخ برگزاری : ۰۹ شهریور ۱۳۹۸ تقویم دانشگاه