شهادت امام محمد باقرعلیه السلام، سالروز کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت دکتر محمد مصدق

تاریخ برگزاری : ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ رویدادهای رسمی کشور