فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت، ایثار و پیروزی

تاریخ برگزاری : ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ رویدادهای رسمی کشور