فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت، ایثار و پیروزی

تاریخ برگزاری:۰۳ خرداد ۱۳۹۷ رویدادهای رسمی کشور