روز بزرگداشت حکیم عمر خیام - روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

تاریخ برگزاری : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ رویدادهای رسمی کشور