روز بزرگداشت حکیم عمر خیام - روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

تاریخ برگزاری:۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ رویدادهای رسمی کشور