شروع امتحانات پایان ترم نیمسال دوم

تاریخ برگزاری:۲۷ خرداد ۱۳۹۷ تقویم دانشگاه

امتحانات پایان ترم:

۹۷/۰۳/۲۷ الی  ۹۷/۰۴/۰۷