شروع امتحانات پایان ترم نیمسال دوم

تاریخ برگزاری : ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ تقویم دانشگاه

امتحانات پایان ترم:

۹۷/۰۳/۲۷ الی  ۹۷/۰۴/۰۷