خاتمه کلاسها

تاریخ برگزاری:۲۴ خرداد ۱۳۹۷ تقویم دانشگاه

خاتمه کلاس ها :

روز پنج شنبه   ۹۷/۰۳/۲۴