زمان حذف و اضافه

تاریخ برگزاری:۲۸ بهمن ۱۳۹۶ تقویم دانشگاه

حذف واضافه

شنبه 

۹۶/۱۱/۲۸

کلیه ورودی ها

مختلط

یکشنبه

۹۶/۱۱/۲۹

کلیه ورودی ها

مختلط

دوشنبه

۹۶/۱۱/۳۰

کلیه ورودی ها

مختلط

چهارشنبه

۹۶/۱۲/۰۲

کلیه ورودی ها

مختلط

پنچ شنبه

۹۶/۱۲/۰۳

کلیه ورودی ها

مختلط