شروع کلاس ها

تاریخ برگزاری:۱۴ بهمن ۱۳۹۶ تقویم دانشگاه

تاریخ برگزاری و شروع کلاسها در نیمسال دوم :

شنبه   ۹۶/۱۱/۱۴