شروع انتخاب واحد

تاریخ برگزاری:۰۷ بهمن ۱۳۹۶ تقویم دانشگاه

روز انتخاب واحد

تاریخ

ورودی

جنسیت

شنبه

۹۶/۱۱/۷

۹۴وما قبل آن

مختلط

یکشنبه

۹۶/۱۱/۸

۹۴ وما قبل آن

مختلط

دوشنبه

۹۶/۱۱/۹

۹۵

مختلط

سه شنبه

۹۶/۱۱/۱۰

۹۵

مختلط

چهارشنبه

۹۶/۱۱/۱۱

۹۶

مختلط

پنج شنبه

۹۶/۱۱/۱۲

۹۶

مختلط