روز آتش نشانی و ایمنی , سقوط هواپیمای حامل جمعی از فرماندهان جنگ

تاریخ برگزاری:۰۷ مهر ۱۳۹۶ رویدادهای رسمی کشور