شروع برگزاری امتحانات نیمسال ۹۷-۹۶

تاریخ برگزاری:۱۶ دی ۱۳۹۶ تقویم دانشگاه

شروع برگزاری امتحانات نیمسال اول ۹۶/۱۰/۱۶ الی ۹۶/۱۰/۲۸