شروع حذف و اضافه نیمسال اول ۹۷-۹۶

تاریخ برگزاری:۱۰ مهر ۱۳۹۶ تقویم دانشگاه

حذف واضافه

دوشنبه

۹۶/۷/۱۰

کلیه ورودی ها

مختلط

سه شنبه

۹۶/۷/۱۱

کلیه ورودی ها

مختلط

چهارشنبه

۹۶/۷/۱۲

کلیه ورودی ها

مختلط

پنج شنبه

۹۶/۷/۱۳

کلیه ورودی ها

مختلط