شروع کلاسهای نیمسال اول ۹۷-۹۶

تاریخ برگزاری:۲۵ شهریور ۱۳۹۶ تقویم دانشگاه

شروع کلاسهای نیمسال اول ۹۷-۹۶