شروع انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۹۶

تاریخ برگزاری:۱۲ شهریور ۱۳۹۶ تقویم دانشگاه

انتخاب واحد

روز

تاریخ

ورودی

جنسیت

یکشنبه

۹۶/۶/۱۲

۹۲ما قبل آن

مختلط

دوشنبه

۹۶/۶/۱۳

۹۲ما قبل آن

مختلط

سه شنبه

۹۶/۶/۱۴

۹۳

مختلط

چهارشنبه

۹۶/۶/۱۵

۹۳

مختلط

یکشنبه

۹۶/۶/۱۹

۹۴

مختلط

دوشنبه

۹۶/۶/۲۰

۹۴

مختلط

سه شنبه

۹۶/۶/۲۱

۹۵

مختلط

چهارشنبه

۹۶/۶/۲۲

۹۵

مختلط