خاتمه امتحانات پایان ترم

تاریخ برگزاری:۰۹ شهریور ۱۳۹۶ تقویم دانشگاه