خاتمه کلاسهای ترم تابستان

تاریخ برگزاری:۰۲ شهریور ۱۳۹۶ تقویم دانشگاه