شروع انتخاب واحد ترم تابستان

تاریخ برگزاری:۱۸ تیر ۱۳۹۶ تقویم دانشگاه

انتخاب واحد

روز

تاریخ

ورودی

یکشنبه

۹۶/۴/۱۸

کلیه ورودی ها

دوشنبه

۹۶/۴/۱۹

کلیه ورودی ها

سه شنبه

۹۶/۴/۲۰

کلیه ورودی ها

چهارشنبه

۹۶/۴/۲۱

کلیه ورودی ها

شروع کلاس ها :          شنبه    ۹۶/۴/۲۴

خاتمه کلاس ها:        پنج شنبه      ۹۶/۶/۲

     امتحانات پایان ترم  :  شنبه  ۹۶/۶/۴  الی  پنجشنبه ۹۶/۶/۹