شروع امتحانات دروس عمومی

تاریخ برگزاری:۱۶ خرداد ۱۳۹۶ تقویم دانشگاه

شروع امتحانات دروس عمومی از تاریخ ۹۶/۳/۱۶ لغایت ۹۶/۳/۱۸ می باشد