خاتمه کلاسها

تاریخ برگزاری:۱۱ خرداد ۱۳۹۶ تقویم دانشگاه

خاتمه کلاسها روز پنج شنبه ۹۶/۳/۱۱ می باشد