شروع حذف و اضافه

تاریخ برگزاری:۲۳ بهمن ۱۳۹۵ تقویم دانشگاه
روز تاربخ ورودی جنسیت
شنبه ۹۵/۱۱/۲۳ کلیه ورودیها مختلط
یک شنبه ۹۵/۱۱/۲۴ کلیه ورودیها مختلط
دوشنبه ۹۵/۱۱/۲۵ کلیه ورودیها مختلط
سه شنبه ۹۵/۱۱/۲۶ کلیه ورودیها مختلط
چهارشنبه ۹۵/۱۱/۲۷ کلیه ورودیها مختلط