شروع کلاس ها

تاریخ برگزاری:۱۱ بهمن ۱۳۹۵ تقویم دانشگاه

شروع کلاسها در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۱ می باشد.