شروع انتخاب واحد

تاریخ برگزاری:۰۵ بهمن ۱۳۹۵ تقویم دانشگاه
روز تاربخ ورودی جنسیت
شنبه ۹۵/۱۱/۵ ۹۳ و ماقبل آن مختلط
یک شنبه ۹۵/۱۱/۶ ۹۳ و ماقبل آن مختلط
دوشنبه ۹۵/۱۱/۷ ۹۴ مختلط
سه شنبه ۹۵/۱۱/۸ ۹۴ مختلط
چهارشنبه ۹۵/۱۱/۹ ۹۵ مختلط
پنج شنبه ۹۵/۱۱/۱۰ ۹۵ مختلط