محیط دانشگاه

۲۱ تیر ۱۳۹۵ ۳

محیط دانشگاه

نخلستان دانشگاه
ساختمان پژوهش و مرکزی دانشگاه از نمای دیگر